Przejdź do treści

Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa:

 1. sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny,
 2. rodzaje plików cookies używanych na Witrynie oraz zasady ich wykorzystywania,
 3. zasady korzystania ze strony internetowej makostl.com (dalej jako: „Witryna”) oraz zamieszczonych na niej treści.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano wewnętrzne procedury
i zalecenia, które mają zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa danych osobowych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przekazywanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej jako: „RODO”).

Administratorem Danych Osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Witryny jest Błażej Makurat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „MAKO TSL Błażej Makurat” z siedzibą w Lęborku, al. Wolności 30, 84 – 300 Lębork (dalej jako: Administrator).

Administrator powołał Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym użytkownik może skontaktować pod adresem e-mail m.prokopowicz@makotsl.com. Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

W zależności od stosunku istniejącego między Administratorem a podmiotem danych, dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach:

 1. Przetwarzanie danych użytkowników Witryny.
 2. Dane osobowe przekazane przez użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:
  • w odniesieniu do zapytań wysłanych do Administratora za pośrednictwem wiadomości e – mail – udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez użytkownika, dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami, postępowania przed zawarciem umowy oraz ewentualnego zawarcia umowy,
  • w odniesieniu do plików cookies – konfiguracji Witryny, uwierzytelniania użytkownika, procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Witryny.
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, może ono następować również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora określonego w ust. 1 wyżej i nie będą one przekazywane innym odbiorcom,
  nie będą one również przekazywane do państw trzecich.
 5. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez użytkownika następuje dobrowolnie, jednakże jej udzielenie jest konieczne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług przez Administratora oraz zapewnienia prawidłowej funkcjonalności Witryny. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić realizację celów, o których mowa w ust. 3 wyżej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta przez Użytkownika – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem określonym w ust. 1 wyżej lub jego pełnomocnikiem. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 6. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania oraz może żądać przenoszenia danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały one zebrane. Dane będą usuwane zarówno w przypadku osiągnięcia celu, jak i jego ustania.
 8. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Przetwarzanie danych klientów, kontrahentów i osób działających w ich imieniu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania spedycji i transportu międzynarodowego, przy czym wykonywanie zleceń transportowych otrzymanych od naszych klientów następuje często za pośrednictwem podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych:
  • jeżeli są Państwo przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą:
   1. Państwa dane są przez nas przetwarzane w celu realizacji zawartej między nami umowy
    (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO), nie wykluczamy również, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów może obejmować:
  • wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń transportowych, takich jak podanie danych kontaktowych naszym klientom lub kontrahentom czy preawizacja towaru,
  • czynności związane z dochodzeniem roszczeń lub obroną praw, w tym czynności windykacyjne,
   1. nie wykluczamy, że dane osobowe mogą zostać użyte w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w zakresie i na zasadach zgodnych z odrębnymi przepisami prawa; działania marketingowe będą wykonywane na podstawie dobrowolnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w każdym czasie,
 • Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń transportowych, zapytań handlowych, ofert handlowych, giełd transportowych, publicznych rejestrów (CEIDG),
 1. przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe, dane niezbędne do rozliczeń i fakturowania, numery identyfikacyjne (NIP, REGON), a w niektórych przypadkach numer rejestracyjny pojazdu (pojazdu wynajmowanego przez nas od Państwa lub pojazdu, którym mają Państwo wykonać transport towaru),
 • jeżeli są Państwo osobami zatrudnionymi przez przedsiębiorcę, pełnomocnikami lub innymi osobami działającymi w imieniu przedsiębiorcy:
  1. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej pomiędzy nami, a przedsiębiorcą, w którego imieniu Państwo działają – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie:
 • Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli sami przekazali Państwo nam swoje dane i wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z przedsiębiorcą

lub

 • uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeżeli Państwa dane zostały przekazane bezpośrednio przez Państwa, przy czym tymi uzasadnionymi interesami jest zapewnienie możliwości zawarcia lub wykonania umowy zawartej między nami, a przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają, a Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia lub prawidłowego wykonania tej umowy. Możliwe jest również użycie Państwa danych w celach związanych z dochodzeniem roszczeń lub ochroną praw Administratora,
 • nie wykluczamy, że dane osobowe mogą zostać użyte w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w zakresie i na zasadach zgodnych z odrębnymi przepisami prawa; działania marketingowe będą wykonywane na podstawie dobrowolnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w każdym czasie,
  1. jeżeli nie przekazali nam Państwo swoich danych osobowych to informujemy, iż Państwa dane osobowe mogły zostać przez nas pozyskane z umów, zleceń transportowych, zapytań handlowych, ofert handlowych, giełd transportowych lub bezpośrednio od przedsiębiorcy, w imieniu którego Państwo działają,
 • przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: służbowe dane kontaktowe, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i klienci Administratora Danych Osobowych, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów, zleceń transportowych lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dostawca serwera pocztowego, podmioty świadczące usługi księgowe na rzecz Administratora, dostawcy aplikacji chmurowych służących do: zarządzania projektami, przechowywania danych, prowadzenia giełd transportowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane do jednego państwa trzeciego, tj. do Szwajcarii,
  która zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. zapewnia właściwą ochronę danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub zlecenia transportowego oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Dane zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń, jak również po upływie okresu przedawnienia określonego przepisami prawa podatkowego.
 4. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa.
 5. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 6. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem prawa i następuje dobrowolnie, jednakże Państwa dane osobowe są niezbędne dla realizacji zleceń spedycyjnych, a ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zlecenia lub kontynuowanie współpracy z Państwem lub z przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają.
 7. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. W przypadku, gdy Administrator będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym zostały one przekazane lub zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator Danych Osobowych poinformuje Państwa o tym innym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.
 1. Przetwarzanie danych kandydatów do pracy.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
 • dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 1 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na podstawie art. 22§ 1 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy,
 • inne dane, w tym dane kontaktowe oraz wizerunek będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie,
 • jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane szczególnych kategorii (wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 2. W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, istnieje możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisemnie w postaci oświadczenia o cofnięciu zgody w formie zwykłej pisemnej lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
 4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku.
 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: dostawca serwera (skrzynka e – mail), podmioty świadczące usługi kadrowe.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą one podlegały profilowaniu.

III. COOKIES

Niniejsza Witryna wykorzystuje do swojego działania pliki cookies – są to dane informatyczne, o których mowa w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Pliki cookies są wykorzystywane na Witrynie w celu zapewnienia prawidłowego działania Witryny
i dostosowania jej do potrzeb użytkowników.

 1. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny makotsl.com.
 2. Pliki cookies to małe pliki, które są wysyłane przez serwer za pośrednictwem Witryny. Następnie są one przechowywane z wykorzystaniem przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika. Na podstawie plików cookies zbierane są informacje na temat użytkownika i jego zachowań na Witrynie.
 3. Cookies używane są w celu poprawienia komfortu użytkownika i uzyskać informacje o tym jak Witryna jest używana. Pliki cookies pomagają m.in. zoptymalizować Witrynę i treści wyświetlane użytkownika. Podstawowym celem plików cookies jest zaprezentowanie użytkownikowi Witryny odpowiadającej jego potrzebom. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika i zainstalowanym na nim oprogramowaniu.
 4. Witryna może wykorzystywać zarówno pliki „cookies” sesyjne, ulegające skasowaniu
  po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki „cookies” trwałe, zapisywane
  na określony czas w urządzeniach końcowych użytkownika.
 5. Jeżeli użytkownik nie akceptuje używania plików cookies przez Witrynę to może on ustawić przeglądarkę zainstalowaną na jego urządzeniu tak, aby automatycznie odrzucała pliki cookies lub informowała użytkownika za każdym razem, gdy Witryna żąda zapisania plików cookies. Użytkownik może również usunąć wcześniej zapisane pliki cookies. Szczegółowych informacji na temat usuwania lub odrzucania plików cookies użytkownik powinien szukać u dostawcy stosowanej przez niego przeglądarki internetowej. Informuje się jednak, że w przypadku, w którym przeglądarka będzie odrzucała pliki cookies może to negatywnie wpłynąć na funkcjonalność Witryny.

IV. WYKORZYSTANIE TREŚCI ZAMIESZCZONYCH NA WITRYNIE 

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Witrynie, w tym tekst, logo, obrazy i grafika, znaki towarowe, pliki są chronione prawem autorskim Administratora oraz stanowią jego własność przemysłową.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub rozpowszechniania jakichkolwiek treści zamieszczonych na Witrynie. Użytkownik jest uprawniony wyłącznie do ewentualnego utrwalenia treści zamieszczonych na niniejszej Witrynie w celu zapoznania się z ofertą lub zakresem towarów/usług oferowanych przez Administratora oraz w celu ewentualnego nawiązania współpracy z nim.
 3. Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści zamieszczonych na niniejszej Witrynie będzie stanowiło naruszenie praw Administratora i może skutkować skierowaniem przeciwko Użytkownikowi roszczeń oraz podjęciem przewidzianych prawem czynności, nie wykluczając czynności przed sądem lub innymi organami.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W Witrynie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Administratora i nie są przez nią w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne dokumenty dotyczące polityki prywatności czy regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, za treść i przestrzeganie których Administrator nie odpowiada.
 2. Admninistraor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności witryny.
 3. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów Polityki prywatności użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt II ust. 1 lub 2 Polityki prywatności.
© Copyright 2024 - Mako TSL