Przejdź do treści

RODO

Szanowni Państwo,

w związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 r. należy stosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), w dbałości
o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wskazujemy, iż wdrożyliśmy wszelkie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wynikające z RODO. W celu zapoznania Państwa z celami i sposobami przetwarzania Państwa danych osobowych, poniżej przesyłamy klauzulę informacyjną i uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Błażej Makurat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „MAKO TSL Błażej Makurat” z siedzibą w Lęborku, al. Wolności 30, 84 – 300 Lębork.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania spedycji i transportu międzynarodowego, przy czym wykonywanie zleceń transportowych otrzymanych od naszych klientów następuje często za pośrednictwem podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych:
  1. jeżeli są Państwo przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą:
   • Państwa dane są przez nas przetwarzane w celu realizacji zawartej między nami umowy
    (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nie wykluczamy również, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    przy czym realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń transportowych oraz czynności związane
    z dochodzeniem naszych praw, w tym czynności windykacyjne, a także czynności związane z marketingiem,
   • Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń transportowych, zapytań handlowych, ofert handlowych, giełd transportowych, publicznych rejestrów (CEIDG),
   • przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe, dane niezbędne do rozliczeń i fakturowania, numery identyfikacyjne (NIP, REGON),
    a w niektórych przypadkach numer rejestracyjny pojazdu (pojazdu wynajmowanego przez nas od Państwa lub pojazdu, którym mają Państwo wykonać transport towaru),
  2. jeżeli są Państwo osobami zatrudnionymi przez przedsiębiorcę lub osobami działającymi w jego imieniu:
   • Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy nami, a przedsiębiorcą, w którego imieniu Państwo działają – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych
    (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym tymi uzasadnionymi interesami jest zapewnienie możliwości wykonania umowy zawartej między nami, a przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają, a Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tej umowy. Nie wykluczamy również, iż jeżeli zostali Państwo wskazani jako osoba kontaktowa przedsiębiorcy, Państwa dane będą wykorzystywane w celach marketingowych,
   • Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń transportowych, zapytań handlowych, ofert handlowych, giełd transportowych lub bezpośrednio
    od przedsiębiorcy, w imieniu którego Państwo działają,
   • przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe,
    w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu.
  3. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i klienci Administratora Danych Osobowych, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów, zleceń transportowych lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane do jednego państwa trzeciego, tj. do Szwajcarii,
   która zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. zapewnia właściwą ochronę danych osobowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub zlecenia transportowego oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  6. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa.
  7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
  8. Państwa dane osobowe są niezbędne dla realizacji zleceń spedycyjnych, a ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zlecenia lub kontynuowanie współpracy z Państwem lub z przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają.
  9. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  11. W przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym zostały one przekazane lub zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator Danych Osobowych poinformuje Państwa o tym innym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.
  12. Administrator Danych Osobowych powołał Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail podo@makotsl.com. Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.
© Copyright 2024 - Mako TSL